skip to content

Материалы сайта

Ні гукам, ні званкам не адгукнешся.
Атуліць колкай памяці сувой.
Праз лёс мой ты, як бура, пранясешся.
I дождж размые родны воблік твой.

I стане пуста мне, нібы ў пустыні....

Дзе пачалося болю ўтаймаванне,
Ніхто з жывых не ведае, на жаль.
Час — лекар болю, а яго шпіталь —
Без краю, без пачатку памяшканне.

Не ведае ніхто, дзе недарод
Пачаў...

Мы разумеем:
Дысананс…
І разумеем:
Слабасць,
Што восень дзеліцца
На нас
І цень разлада.

Сярод гармоніі бяроз,
Па паркавым паркалю
Мы топчам л...

Зрываюцца гадзіны з цыферблата...
А свет — вякамі сіні і зялёны...
Але накрые стрэлка тую дату,
Дзе зазвініць будзільнік майго скону.

Кастусь Цыбульскі

Баюся я нявыказаных слоў,
Яны — палын, яны дурман і мята.
Прыходзіць позна лепшая любоў,
Як за пакуты горкія адплата.

Над цёмначчу раскрыленых дзвярэй,
У цішыні стал...

Срэбрам ранішніх рос,
Зорнай яснасцю ночы
I пяшчотай бяроз
Твае свецяцца вочы.

Сінь ільноў на палях
I даверлівасць кветак
Засталіся ў вачах
Ад спякотнага...

Тваё імя
мо тысячу разоў
я паўтараў, як паўтарае мора
бег хваль крутых,
шліфуючы каменне,
як сонца паўтарае свой прыход,
як выраі — вяртанне і адлёт,
як п...

Вянок цярністы. Васількі
Сплываюць сцішана з рукі.
I долу цягнуцца далоні,
I глуха каркаюць крукі.
Вянок цярністы. Воч не ўзняць
I камень помсты не падняць—
Дар...

Стань да святла. Прашу я, стань!
Яшчэ адну, адну хвіліну!
He пакідай, не пакідай,
Дай твар запомніць, мой адзіны.

Ці забыцця, збавення дай,
Над галавой скрані лавіну...

Сябрам мы прысвячаем эпітафіі,
Калі паклічуць за труной ісці...
А чым сябры, скажыце, не патрапілі,
Што мы аб іх не пішам пры жыцці,

Што словы выпакутваныя выкласці
...

Гэтыя зоркія вочы!
Гэтай пяшчоты прыбой!
Нічога не паўтараецца двойчы.
Я застаюся з табой.

Скруха з турботы знікае
Лёгка, як след мураўя.
Вецер мяне абвівае...

Даўно пара пасталець.
Духмяны хлеб на стале.
Ласка світальней хлеба.
Вочы мае і неба.

Між імі —
хмараў разгон
і хмары
тваіх валасоў.
I з незапомных...

«Спачатку — ты, а потым — я», —
Такая прымаўка твая.
Каханая, даруй за тое,
Што горкіх слоў нясеш ты крыж,
Што часам крыўды ў сэрцы тоіш,
Маўчыш, пакутуеш, ня сьпіш....

Ні парушынкі ў небе, ні дажджынкі,
I мройна вішня пышная цвіце.
Яшчэ мая хада лягчэй пушынкі.
Адкуль цяжар так сэрцайка гняце?

Душыла смага, цалавала спёка.
Маланка...

Калі сціхнуць адгалоскі
тваіх крокаў у вушах,
аплыве, бы свечка воскам,
успамінамі душа.

Колькі будзе розных сцежак,
покуль знойдзем шлях адзіны.
Сонца мне – м...

У трох царквах зямлі святой
Тры свентых свечкі запаліла
I прад апошняю мяжой
Цара Нябеснага ўмаліла,
Каб побач быў заўжды з табой,
А сем хваробаў абмінулі —
На...

Мы многа гаворым, а болей маўчым.
He выказаць час, што скрозь нас працякае.
I думы людскія гайдае ўначы
Калыска сусвету ад зор залатая.

Праўдзівае слова гадую гады,
...

Я здымак твой разглядваю,
Як след нядаўняй страты.
Чаму раней за клятвамі
Была нябачнай здрада?

Цвіла ж вясна усмешкаю
І постаццю рухавай…
А зараз –
Сны...

На дрэвах вароны
Сядзяць, як на тронах,
I каркаюць сонна,
А дзюбы – як зубы
Ў жалезных баронах.

Паветра туманам
Спавіта рахманым.
Над вёскай заспана...

Набіраю гады, як балы...
Іх сціртуецца больш і больш.
Мой жыццёвы суддзя — няўдалы:
He залічыць пакуты і боль.
He залічыць кахання згубу,
Пацалункавы зарапад,
З...

Прыйшла к табе з далёкае дарогі.
Вачэй маіх знямогу не лаві.
Знасіліся сандалікі. I ногі
Параніліся моцна, да крыві!

Чытаеш боль ці песню на абліччы,
Баішся дакрануц...

Жанчына з сумнымі вачыма
сягоння застаецца зноў адна.
Халодны горад — за плячыма,
і шклянка чорнага віна.

Замоўк шматслоўны тэлевізар
і пыляцца старонкі тоўстых кніг...

Як сумна шарэе дарога —
і вабіць, і вабіць ісці.
Пайду я далей ад парога,
каб дзесьці самоту знайсці.
О, я не баюся самоты!..
О, я не бываю адна,
бо дзе б ні ха...

Калі змагла б, вярнула б я не слова:
Адзін прамень — зямлёй і небам між.
Мой ясны свет, зялёная дуброва,
Ты ўсё шуміш, ты ўсё яшчэ шуміш.

Адзін прамень! Яго шукаюць рукі...

Зведаўшы зайздрасць мод вечных і хворых,
Ды спадзяванняў пакутлівых ўздых,
Рэчы таксама, як людзі, гавораць
I спавядаюцца ў шафах старых.

Час іх раўняе: паркаль і атласы...

Я трэснутыя нервы пакладу на шкло,
пасыплю зверху болем пасівелым.
А потым закрычу параненым святлом,
душу на момант раз'яднаўшы з целам.
А калі трэсне шкло і вернецца душа...

I рака бруіцца васількова,
І лябёдка плавае ў стаўку.
Не сказаў на развітанне слова —
Толькі спешна сціснуў мне руку.

Ля муроў стагоддзяў, ля падмуркаў,
Дзе яшчэ не...

Ёсць толькі дзве ў жыцці мяжы:
мяжа пачатку і сканчэння.
Нясхільна шлях зямны прайсці –
паэта лёс і прызначэнне.

На запытанне прамаўчы,
бо хто маўчыць, той сам пытае...

Ноч кароткай была, быццам казачны сон.
Цалавалася мора з пяском бурштыновым.
Ты шаптала замовы адвечнае словы.
Быў ля вогнішча недзе з сяброўкаю ён.

Ты хацела русалкай пры...

Страшна ўвечары жыць
З незагоенай ранай.
Ты сказаў: «Адбаліць,
Заставайся каханай».

Страшна ноччу мне быць
З гаркатой апантанай.
Ты сказаў: «Адшчыміць,
З...

Прывыкаю штодзень да скаваных пачуццяў,
быццам хворы, прыбіты да ложку надзей.
Мне лягчэй да сябе, да сапраўднай, вярнуцца,
чым дарэмна шукаць звышсапраўдных людзей.
Не чак...

Жонцы

Не папросіш мілоснай свечкі,
не адкажаш хлуснёй на здзек...
Толькі дзве перасохлыя рэчкі
уваскрэснуць з тваіх павек.

Толькі срэбныя дзве маланкі
...

У вашым горадзе, дзе сум і снег,
і дзе асфальт парэзаны трамваем,
я пакідаю парасон і смех,
каб зноў вярнуцца к вам дажджом і маем.

У вашым голасе — пяшчоты першацвет...

Такой прысні, як яблыневы сад.
Там не ачахла сонечная сцежка.
Хвалюецца высокі снегапад,
А на губах — іскрыстая усмешка.

Нібы прадаўшы жыта, спяць сваты,
А на вусах...

Люди,я одна такая не счастливая или вы тоже????!!!!
в жизни нет счастья...нет любви...вообще пустота...
раньше такого не было....а за последнию неделю все изменилось...все стало странн...

Неба ў зорках. На небе ўладараць яны.
Дзесьці ў цемры касцёр дагарае.
Там застыў, запанурыўся конь вараны.
Ён — на волі... Ды волі не мае.

Ногі спуталі людзі вяроўкай яму,...

Чаго чакаць? Начным святлом
даўно абрабавана цемра,
і цеснае маё жытло
мяне схавала ў кубе цэглы,
і цягнецца маркота фраз,
і, без надзеі затрымацца,
па кроплі ў...

Попел ад кастрышча не запаліш,
боль, што адбалеў, не забаліць.
Дык чаму ж блакіт вачэй так раніць
сушыць вусны, быццам хоча піць?

Тое, што згарэла, доўга тлее,
боль...

Усярэдзіне пуста і пуста —
Пустая пустэльная пустка.
Ці можа там нехта ёсць?
Няпрошаны сумны госць
У гэту пустэльню брыдзе...
Чаго ён шукае? Куды ён ідзе?
Углед...

Здыміце шапкі:
Вязуць нябожчыка.
Мажліва, грузчыка,
Мажліва, возчыка.

Вязуць не нейкага,
Вязуць сумленнага:
Сябры — як непагадзь,
Жонка — самлелая.

...

Лілі

Там,
дзе сырая зямля,
як турма,
Там,
дзе нікога,
нічога няма,
Раптам мне высьнішся промнем.
...Лета ці восень, вясна ці зіма —
Ко...

А ведаеш, пасля размовы гэтай
Мне б розуму пазбавіцца — за шчасце,
Па горадзе брысці напаўадзетай,
Ды у вар'ятню першую папасці.

Мне б розум страціць як уратаванне,
...

Дзе нябёсаў блакітныя высі
Не сваімі вачамі глядзяць,

Дзе на вокліч адчайны: "Вярніся!"
Ён нічога не мусіў сказаць,

Дзе неба з зямлёю калісьці мінуць,
Хай Словы Тва...

Паўміралі музыкі —
Слухачы засталіся.
Скрыпкі звонкія зыкі
Так даўно не ліліся.

На гарышчы згарбела
I рассохлася дэка, —
Сэрца ў ёй задубела
Без душы чал...

I мяне хвароба тузанула,
Ведзьме рыхтавала на пасаг.
Адыдзі — дабром прашу — зануда,
Дай мне пра здаровых напісаць.

Бо пакуль шукаў я слоў глыбінных,
Каб душой не па...

Круг звыклай мітусні,
Зададзенасці быта.
Мільгаюць спорна дні,
I многа іх забыта.
Ды ўспомні час, калі
Мы ў нейкім утрапенні
Ня дням падлік вялі,
А кожнам...

Бедна тут, нявесела і глуха,
Чорны вецер кружыцца над полем,
А са мной развітваецца суха
Хлопчык, не знаёмы з вечным болем.

У бясконцасць пушчана хвіліна,
І мячы скр...

Тваё імя варушыцца ў душы,
Як птушанё,
што выпала з
гнязда...
Лёс за мяне падумаў і рашыў —
Людзей ня радасць вучыць,
а бяда.
Даўно надзеі свечку патушыў,...

Хмары плывуць.
Інерцыя кахання.
У сэрцы муць.
Жахлівае ранне!

Вольга Ласаева

Сваіх гадоў ні вязень,
ні ўладар,
Вяртаюся назад — заўжды ў тваю
святліцу.
За чорны цень,
што ўпаў на мілы твар,
Жыцця акрайца ўжо ня хопіць
адмаліцца....

А што было? А так, нічога!
Сляпых кіданняў тры гады,
Начная да цябе дарога.
Ну што яшчэ было тады?

Я і кажу — зусім нічога,
Кахання мройлівая здань,
Маленне ля...

Хату бабулі перакрывалі.
Ладныя цеслі латы часалі,
Ветрылі зубы ўверсе, падпіўшы,
Каб не памерла, не заплаціўшы.

Хата палачана.
Шыферам крытая.
Цеслям заплачан...

Мне не патрэбны суцяшэнні...
Хоць раз задумайся сама.
Прыйшла. Прынесла спусташэнне
Не як тайфун, а як чума.

Няма ні крыўды, ні адчаю,
Нянавісці і той няма.
I...

З бароў вушацкіх,
Што зрабілі лядамі,
Апошняя зязюлька баравая
Над братам убіваецца, кукуе.
Прыбітая і горам, і спагадамі
Як толькі шчырая душа трывае.
Анёле кр...

Была зімой, як белы сад аціхлы.
Была вясной, як снежная зіма.
Ды дрэвы ўсе і май паразнявесціў,
I белыя святочныя пялёсткі
Змяшаліся з травою і з пяском...
О, блізкія...

Впервые свекла упомянута на Руси еще в X-XI веке. Широкое распространение получила в XIV столетии, в XVII веке была разделена на кормовые и пищевые
сорта (кормовая свёк...

Ой, как хочется разогнаться и со всего маху в стену, да так, чтобы наверняка, так, чтобы лучше стать идиотом, чем все это терпеть снова и снова.

Но нет сил даже встать, нет сил, пошевелить...

Мы с моим другом были вместе с раннего детства. Всегда всё делали вместе и никогда не бросали друг друга и не подставляли.

Когда нам уже стало 17, мы шли по улице и он сказал мне: "Об этом...

Я живу в деревне. У нас есть очень маленькая улица, 8 домов. Рядом со мной раньше жила семья. Мать (пьяница), отец, дочь (Настя), сын (Леша). Мы дружили долго с Настей и до сих пор дружим. Когда у...

…Серое туманное летнее утро… 

Она посмотрела в окно. Белые облака плывут по небу, словно корабли плывут по волнам моря. Начал покапывать дождик. "Ну, надо же, а у меня сегодня свидание" — п...

Абыйшла душа мясціны ўсе,
Дзе пакутавала, дзе трывала,
Дзе сабе шчымлівасць даравала,
Кволы сум даверыўшы красе.
За душой вачыста сорак дзён
След у след ступаў вячыст...

Только ты стоишь
перед глазами,
Как звезда стоит
перед землей.

Ю. КУ...

Работаю оператором в Теle2. Звонят разные люди, у всех свои проблемы. У кого «гудок» не работает, у кого деньги списали, кто-то просто звонит и молчит. В среднем за день мне дозванивается около 30...

Лёс прывядзе да апошняй
разлукі...
Ведай —
ня трэба скарацца журб е...
Помняць свой час
вочы,
вусны
і рукі,
Каб блаславіць і суцешыць цябе.

Г...

Хоць бы што калі якое!
Немата і пустата,
За вакном ганяе нехта
Беспрытульнага ката.

А вясна — вясна на дзіва,
Дзе ні глянь яе рука:
Вось сяброўка йдзе на піва...

Памерлым ад болю кахання
Не ладзяць сябры памінання,
Жалобных паштовак не носяць,
Але разняволіцца просяць.

За рукі тармосяць і плечы,
Над целам ўчыняючы здзек,...

Меня зовут Катя. Мне 15 лет. Сейчас я вам расскажу свою историю любви. Зарегистрировалась я в однаклассниках, общалась со своими родными, но вдруг поступила заявка на дружбу. Я не раздумывая согла...

Когда свекровь предложила мне взять внука на лето в деревню, я была рада.

Конечно, волновалась, как мой ребенок проведет лето вдали от меня. Но несильно. Потому что, во-первых, бабушка и в...

Чтобы разрядить накопившуюся злость, позвольте себе... разбить тарелку. Перед тем, как это сделать, вы скорее всего хоть на миг, да задумаетесь, что убирать осколки придется вам же, да и посуду жа...

Познакомила нас Светка много лет назад. На моем дне рождения. Привела высокого, светловолосого парня. Глаза не то голубые, не то серые. Лицо грубоватое. Будто топором вырубленное. Бросилось мне ср...

Казалось, их счастье будет длиться бесконечно, и никто и ничто не омрачит его. Будучи знакомыми с детства и не проявляя до поры, до времени ни с одной, ни с другой стороны никакого интереса, Саша...

Мы прожили с мужем вместе 40 лет. Могу сказать, что он всегда был прекрасным отцом и заботливым мужем, я не знала с ним никаких материальных проблем. Но при всем том его все в нашем райцентре назы...

К сожалению, есть такая категория мужчин, которые постоянно находятся в состоянии влюбленности, жена может и не догадываться об этом. Непостоянство является просто чертой характера такого человека...

Когда-то все обеды были семейные. За стол не садились в одиночестве. У каждого члена семьи за столом — свое место. Кормилец сидел во главе. И все ждали, пока он начнет есть. И, чтобы выйти из-за с...

История любви Евгения Байна и Наталии Искаковой крушит представление о том, что для больной девушки невозможна семейная жизнь, что мужчине нужна только красивая и здоровая жена. Их пример говорит...

Любовные отношения не всегда бывают безоблачными: на ясном небе супружеского счастья нет-нет да и набегут тучи непонимания, и только в ваших силах предотвратить грозу.

Прежде всего разберит...

А вам никогда не казалось, что люди очень похожи на братьев своих — зверей и зверюшек, больших и маленьких, сильных и слабых, злых и не очень? Порой мне кажется, что у любого из нас есть свой пред...

Ах, как любила Ольга его, своего Григория!.. Впрочем, называть своим его можно было с большой натяжкой, ибо имел он жену и сына. А ее, Ольгиным, становился лишь вечерами, когда тайком от людских г...

Через месяц после свадьбы муж поднял на меня руку: ему показалось, что я чересчур настойчиво предлагала ему уйти с вечеринки и тем самым унизила его... А унизил-то он меня: на глазах у молодой жен...

Здраствуйте, меня зовут Ксюша. Я хочу рассказать историю из своей жизни. Надеюсь, она вам понравится...

Ніцая вярба ў знаёмым парку
Дыхала каханьнем і вясной.
Шэпты,
Пацалункі,
Нават сваркі
Засланяла ад усіх сьцяной.

Над зялёным храмам небязбожна
Сонца несл...

У госці? Ты? Праходзь. Сядай.
Як у часы былыя пагаворым.
Дазволіш мне паплакацца аб тым,
Як холадна ў жыцця сцюдзёным моры?
Ну што ўсміхаешся, хіба не так?
I я на зме...

Вішні, вішні — белы цвет,
Ягады, як зоркі, —
Палюбіў я шчодры свет,
Мне ж — боль стратаў горкі.

Вішні, вішні — белы цвет,
Ягадкі — вясёлкі, —
Палюбіў надзеяў с...

У кватэры, дзе некалі
Нечае сэрца
Распалася на
Элементарныя часцінкі,
Пасяліліся іншыя людзі.
Адчуваюць няўтульнасць,
Як садзяцца вячэраць,
Адчуваюць стам...

Девушка стояла на школьном крыльце, дождь безжалостно хлестал её по лицу, ветер путал, трепал ее волосы, но она не замечала этого… По щекам девушки бежали слезы…

— Я люблю тебя! Люблю! Пони...

Белая ружа скамканай паперы
На рубінах вуглёў
Паступова чарнее.
Учарнеўшы, чырвоным палае,
Потым зробіцца шэрай,
У попел рассыплецца...
А за вокнамі снег усё сы...

Вярнуць сабе сваю любоў?
Я супраць гэтакіх высноў!
Вярнуць кашмары вечароў,
Няжыццяздольнасць хілых слоў,
Няжыццядзейнасць воч і рук,
Замкнёны безвыходны круг?
...

Мне 19 лет. Я хотела бы поведать историю своей студенческой жизни и неудавшейся любви. Возможно, она поможет кому-то стать сильнее, пережить несчастную любовь и шагнуть в будущее, забыв о прошлом....

«Это жизнь, дорогая...» — сказал мой любимый, обнимая в последний раз. Я вырвалась из родных объятий и, захлебываясь слезами, убежала. Он не стал меня догонять. Он мудрый. Он знает, как будет лучш...

Моя душа покрылась льдом.
Туда закрыты на засовы входы.
И я ни завтра, ни сегодня, ни потом
Не получу от чувств своих свободу.
От безысходности тону и погибаю,
Мне не...

Адпускаю цябе. Ідзі...
Больш не будзе, напэўна, спаткання.
Усе сустрэчы на гэтай зямлі
Не абыдуць навек развітання.

Мы чужыя...Ты думаў не?
Не сястра я табе, ты не б...

Калі табе ад гэтага лягчэй,
Я раскажу: мне зараз адзінока,
Няма сяброўскіх рук, няма вачэй!
Мае сябры. Яны цяпер далёка.

Мяне да іх ты смешна раўнаваў...
Але чаму? Х...

В технических вузах в наше время девчат можно было по пальцам пересчитать. Зато в педагогических — почти не было парней. Поэтому на танцевальные вечера мы бегали друг к другу — или они к нам, или...

— Мне соседки говорят, что я еще не старая... Предлагают замуж выйти в мои семьдесят восемь... А я им говорю: «Как вы можете так шутить?..» Я ведь по-прежнему люблю своего мужа, только его одного....

Лунный свет уже почти исчез в черном беззвездном небе. Улицы тускло освещались фонарями. Раньше эти ночные улицы казались мне опасными, но сейчас я могу дышать только ночным воздухом. Этот чистый,...

Наперадзе — дарогі і гады
Работы, стомы, шчасця да знямогі,
Наперадзе — усе, але не ты,
Такі звычайны, просты, часам строгі.

Тваё жыццё — пяшчота і любоў,
Сям'я, дас...

Инна запомнит этот день своей жизни до мелочей. Утром был ослепительный январский снег за окном, до боли режущий глаз. Долгая дорога в детский сад с Игорешкой на руках. Сынуля еще не проснулся, др...

Что есть красота? Почему ее обожествляют люди? Действительно ли она так важна в жизни и так ли огромно ее могущество?

Моя двоюродная сестра — молодая, симпатичная девушка из хорошей семьи —...

Ты осталась одна, на крыльце опустевшего дома,
Веет холодом здесь, давит душу тебе тишина.
Ты сама погрузилась в глубокую скорбную кому,
Жизнь утратила смысл, из-под ног твоих по...

Зноў маіх вуснаў пякучая памяць мне нагадае
Шыю і плечы, і грудзі, і смочкаў спелых чарэшні...
Грэшны, канешне, ды зноўку бяссонне мяне спавядае —
Ведаю, — грэшны.
Ведаю, —...

Серый день. Даже не верится, что летний день может быть таким серым. То закапает, то успокоится дождь. Кругом пестрые зонтики. Они куда-то бегут, спешат. Забавно...
Я иду по лужам. Их стольк...

Это случилось, когда я гулял по городу Гродно. Пройдя по улице Ожешко, свернул на Советскую. Много раз я бывал в Старом городе, но никогда не приходил сюда для того, чтобы просто успокоиться. При...

Дотык вуснаў і... Знікні!
Толькі сплю,
Толькі сплю...
Разам з ранкам стазыкім
Я свой боль наталю.

Нахілюся лісліва
Перад лёсам сваім.
Можа, стану шчаслів...

Она долго думала... Вот только о чём? Она думала о всём: о смысле жизни, о смысле существования... Ей больно было думать о смысле любви... Ведь она так непредсказуема.

Анджела встала с пос...

Сироты-дети, которые остались без родителей, без ласки и заботы, без присмотра или хуже, попадают под опеку очень злых людей, которые думают только о себе и о своей выгоде. Есть много правдивых ис...

Был прекрасный теплый весенний вечер когда две лучшие подружки решили прогуляться,хоть и было это редкостью, они пошли посидеть на сквер который не далеко находился от их учебного заведения!сходил...

Какая к черту болЬНИЦА КТО ВЫ?АЛЛО КТО ВЫ? -послушайте я прошу вас успокоится! Ваш парень сейчас находится в краевой больнице города ТУЛЫ. Он без сознания...перед тем как потерять его он говорил т...

Здравствуйте. Меня зовут Амина, эта история обо мне...

Произошло это летом. Мне было 14 лет, начались летние каникулы. Я уехала в первый раз в село к родственникам. Вернулась через 2 недели...

Ей было 14, а ему 18. Он пригласил ее на медляк. Он ей сразу же понравился. На утро она ему позвонила и сказала: "Ты мне очень нравишься и я хочу быть с тобой". Он сказал: "Ты мне тоже нравищься....

Я познакомилась с мальчиком, которого звали Бак-Даулет, но друзья его называли Даука. Я познакомилась с ним по майлру... Мы общались с ним каждый день, а в школе не обращали внимания друг на друга...

История ведется от первого лица.

Жизнь иногда подкидывает нам сюрпризы, от которых мы убегаем, но в то же время пытаемся продлить счастливые минуты, боясь потерять их.

Меня зовут Кем...

По телевидению и в печати постоянно рассказывают о мужчинах, которые бросили свои семьи и живут — счастливей некуда. Или они сами рассказывают о себе. Но почему-то я никогда не читал и не слышал о...

Жила-была девушка. У нее был парень. Она его невероятно сильно любила и он ее тоже.

Но она заболела и легла в больницу, у нее было больное сердце и чтобы выжить, ей нужна была срочная перес...

— Бабулечка, ты к папе и дяде идешь? Можно и мне с тобой? — пятилетний Димка протянул свою ручонку Насте и крепко ухватился за ее мозолистую ладонь.

Теплая волна нежности обдала сердце моло...

Лето-прекрасное время года .Для него оно стало на много прекраснее ,чем для обычного человека .Наверное всё началось так внезапно ,так странно.Он ни когда не думал,что с ним когда-то такое произой...

Меня зовут Мариша. Мне 14. Год назад со мной приключилась одна не самая приятная история в моей жизни, которая навсегда оставила след в моем юном сердечке.

Мне очень нравился парень, котор...

Мы познакомились два года назад... Женька был младше меня на два года... Я влюбилась... Все кем-то болеют, не так ли? Я снимала квартиру, а он жил в общаге. Полгода мы просто смотрели друг на друг...

У меня была подруга ей было 13 лет и у неё был парень Айбек её звали Лаура они встречались пол года но потом в школе он подошол к ней и сказала давай растанимся у меня не на тебя времени у неё по...

Приветик! Хочу рассказать свою историю. Не знаю, любовь это или нет.

Познакомились мы с этим парнем в социальных сетях. Первое впечатление о нем — "самоуверенный, напыщенный индюк очень хо...

Меня зовут Надия в летние каникулы я поехала в лагерь "Чедер"там я со всеми познакомилась дружила прошла неделя оч быстро и в лагерь приехал один мальчик по моему мнению он был оч тихим скромняга...